Wymagane dokumenty w ramach AML

Uprzejmie Państwa informujemy, że AGENCJA będąca częścią STOYANOV ENTERPRISES jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, jest osobą zobowiązaną na podstawie art. 4 pkt 18 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) oraz art. 9, ust. 2 z ustawy o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (CFT).

Zgodnie z zacytowanymi przepisami, przed zawarciem Umowy o pośrednictwo na zakup i sprzedaż nieruchomości, Umowy o kaucję gwarancyjną i innych dokumentów, a także w transakcjach najmu nieruchomości gdzie miesięczny czynsz wynosi 10000 euro i powyżej lub ich równowartość w innej walucie, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia kompleksowej kontroli, obejmującej identyfikację klientów, d której będziemy wymagać od Państwa następujących dokumentów:

Kopię dokumentu tożsamości/dowódu osobistego dla osób z Bułgarii lub paszportu dla osób z zagranicy; w przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego pobyt cudzoziemców na terytorium Republiki Bułgarii, pobiera się także jego kopię/

Kopię dokumentu tożsamości przedstawiciela prawnego/przedstawicieli prawnych i faktycznego właściciela/i (w przypadku osoby prawnej)

Kopię pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika, jeżeli posiadają Państwo osobę upoważnioną do ich reprezentowania .

Oświadczenie wg. art. 42, ust. 2 pkt 2 z AML dla działacza politycznego, z którym Państwo oświadczają, że nie mieszczą się w kategoriach określonych w art. 36, ust. 2, art. 36, ust. 5, a także że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie należeli do żadnej z tych kategorii lub zaliczaja się do jednej z wymienionych kategorii. Oświadczenie wypełnia Klient będący osobą fizyczną, osoby fizyczne występujące w charakterze przedstawicieli oraz faktyczni właściciele kapitału osoby prawnej.

Oświadczenie wg. Art. 59, ust. 1 pkt 3 AML dla faktycznego właściciela kapitału osoby prawnej. Zaświadczenie to jest wypełniane w przypadku, gdy Klient będący osobą prawną nie złożył oświadczenia w trybie art. 63, ust. 4 w Rejestrze Handlowym w Agencji Rejestracyjnej lub jeżeli faktyczni właściciele nie są zarejestrowani jako współwłaściciele lub wyłączni właściciele kapitału spółki.

Oświadczenie w trybie art. 66, ust. 2 AML o pochodzeniu środków przy zakupie nieruchomości, a także przy wynajmie nieruchomości o miesięcznej wartości czynszu wynoszącej 10 000 euro i więcej, które wypełniają osoby fizyczne i prawne zgodnie z odpowiednimi wymogami ustawy o pełnym, dokładnym i jasnym wskazaniu środków, które zostaną przeznaczone na zakup/wynajem nieruchomości.

Kwestionariusz informacyjny dla klienta, osoby prawnej lub osoby fizycznej.

Dostarczone przez Państwa dokumenty oraz ich kopie, będą odpowiednio przechowywane i zostaną wykorzystane jedynie w przypadku przeprowadzenia kontroli przez właściwe organy państwowe w osobie Dyrekcji "Wywiadu Finansowego", Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. W związku z tym, przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uznawane jest za przedmiot interesu publicznego, w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 i nie może być ograniczone wymogami art. 12 - 22 i art. 34 tego samego rozporządzenia (art. 83 ust. 2 AML). Mogą być Państwo spokojny o bezpieczeństwo swoich danych osobowych, gdyż AGENCJA przetwarza Państwa dane osobowe z zachowaniem wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Dla Państwa wygody wszelkie informacje o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawach prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców oraz okresach przechowywania dla każdego z celów przetwarzania, prezentujemy w zakładce serwisu "POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH".

Zgodnie z art. 4 AML wszystkie osoby zobowiązane (w tym instytucje finansowe, agencje nieruchomości, notariusze i inne), zobowiązane są identyfikować swoich klientów poprzez okazanie oficjalnego dokumentu tożsamości i sporządzenie jego kopii (art. 53 ust. 1 AML). ). Identyfikacja osób obejmuje klientów, osoby fizyczne, przedstawicieli prawnych i faktycznych właścicieli spółek handlowych. W przypadku osób prawnych zarejestrowanych na podstawie bułgarskiego prawa handlowego, gromadzone są publicznie dostępne dokumenty takie jak aktualny raport o ogólnym stanie spółki, aktualny statut spółki, umowa spółki itp., a także aktualny raport o faktycznych właścicielach kapitału i przedstawicielach spółki. Stosowne raporty i dokumenty są archiwizowane i przechowywane także dla celów wskazanych przepisów.

Zawierając Umowę pośrednictwa w sprzedaży/zakupie lub Umowę kaucji gwarancyjnej za pomocą oświadczenia elektronicznego, podpisu elektronicznego lub w innej formie bez obecności Klienta, oprócz określonych dokumentów, istnieje możliwość zażądania dodatkowych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami!Zapisałeś tę nieruchomość lub wybór na swojej liście „Ulubione nieruchomości”.
Usunąłeś tę nieruchomość lub wybór z listy "Ulubione nieruchomości "