Polityka ochrony danych osobowych

Przedstawiamy Ci informację o przejrzystości przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Dla Twojej wygody informacje są podzielone na sekcje, na wypadek gdybyś chciał od razu zapoznać się z określoną ich częścią.


1. DANE ADMINISTRATORA I KONTAKT Z NIM

Administratorem danych osobowych jest Suprimmo SA, EIK 204775702, z siedzibą i adresem w mieście Sofia 1164, dzielnica Łozenec, ul. Yakubitsa 19, 5 piętro.


Oprócz na wskazany adres, z administratorem można kontaktować się również poprzez adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie 0700 70 335.


2. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE, KATEGORIE DANYCH, ODBIORCY ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA

Informacje, które mogą zawierać Twoje dane osobowe, są przetwarzane w co najmniej jednym z następujących celów:


 • Zawieranie i wykonywanie umów w zakresie naszej działalności;

 • Działanie naszej strony internetowej;

 • Marketing bezpośredni;

 • Zasoby ludzkie.

 • Dla Twojej wygody przedstawiamy wszelkie informacje dotyczące kategorii przetwarzanych danych osobowych, podstaw prawnych przetwarzania, kategorii odbiorców oraz okresów przechowywania dla każdego z celów przetwarzania.


  2.1. ZAWARCIE I WYKONYWANIE UMÓW

  Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów, których stroną jest firma, dotyczą osób fizycznych, z którymi je zawieramy lub przedstawicieli firm i osób kontaktowych, z którymi łączy nas stosunek umowny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1, b. b Rozporządzenia (UE) 2016/679 wykonanie umowy lub stosunków przedumownych zainicjowanych przez osobę, której dane dotyczą.


  Przetwarzane dane osobowe obejmują dane umożliwiające identyfikację stron umowy, dane rachunku bankowego, w przypadku dokonywania płatności oraz inne dane zależne od przedmiotu konkretnej umowy, niezbędne do jej realizacji.


  Dane osobowe mogą być udostępniane osobom, których dane dotyczą, innym organom i osobom wyłącznie w przypadkach prawnie stwierdzonych (np. Krajowemu Urzędowi Skarbowemu, organom ścigania). Do ich przetwarzania można skorzystać z usług firm księgowych.


  Okres przechowywania danych osobowych ustalany jest w zależności od czasu trwania umowy i spłaty przez przedawnienie ewentualnych roszczeń z niej wynikających.


  2.2. DZIAŁANIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

  Prosimy pamiętać, że osoby mogą być również identyfikowane za pomocą identyfikatorów internetowych, takich jak adresy protokołu internetowego (adresy IP) i pliki cookies. Aby nasza strona działała, używamy plików cookies, niezbędne informacje o których, podaliśmy na naszej stronie https://www.suprimmo.bg/cookies.html


  Charakter danych zbieranych za pomocą plików cookies to adres IP, lokalizacja, przeglądana strona, typ urządzenia. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda art. 6 ust. 1, b. a Rozporządzenia (UE) 2016/679. Wyjątkiem są pliki cookies służące do świadczenia usługi, o którą wyraźnie prosiłeś, zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy o handlu elektronicznym.


  Kategorią odbiorców mogą być organy ścigania w ramach wykonywania swoich uprawnień.


  Dane zarejestrowanych odwiedzających są usuwane, jeśli konto nie jest używane przez 5 lat lub do czasu wycofania zgody osób, wzgl. dopóki nie zostaną usunięte przez samą osobę. Informacje na temat przechowywania innych plików cookies i możliwości ich wyłączenia można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookies, pod linkiem powyżej.


  2.3. MARKETING BEZPOŚREDNI

  Za Twoją zgodą wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przedstawiania bezpośrednio lub pośrednio usług, reputacji i inicjatyw naszej firmy, a także badania satysfakcji klientów z usług, z których korzystają. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1, b. a Rozporządzenia (UE) 2016/679. W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym celu.


  Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych odnoszą się do ograniczonej liczby danych osobowych, które identyfikują osobę fizyczną (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz jej zgodę, w tym wycofanie zgody.


  Odbiorcami tych informacji mogą być wyłącznie organy ścigania w ramach wykonywania swoich uprawnień. Nie przekazujemy takich danych do państw trzecich.
  Dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego są przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Później przechowujemy tylko ograniczoną ilość informacji, aby udowodnić, że istniała zgoda na przetwarzanie i została ona wycofana.


  2.4. ZASOBY LUDZKIE

  W celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o pracę, obecnych i byłych pracowników, przedstawicieli i udziałowców administratora. W zależności od charakteru danych osobowych, podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust. 1, b. c i art. 9 ust. 2, b. b Rozporządzenia (UE) 2016/679 wypełnienie obowiązków prawnych administratora. Obowiązki te wynikają głównie z Prawa Handlowego oraz Kodeksu Pracy.


  Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: dane identyfikacyjne osób fizycznych, dane dotyczące wykształcenia i kwalifikacji, dane dotyczące zdrowia, dane kontaktowe, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stosowania przepisów podatkowych, sprawozdawczości księgowej, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do określonych działań i są udostępniane podmiotom trzecim tylko w przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa. W takich przypadkach dane mogą zostać przekazane np. Krajowemu Urzędowi Skarbowemu, Agencji Wykonawczej Główny Inspektorat Pracy, organom ścigania oraz innym organom władzy publicznej, z uwagi na ich uprawnienia i kompetencje. Informacje nie są przechowywane poza UE i Europejskim Obszarem Gospodarczym.


  Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przez cały okres ich przechowywania, który jest określany zgodnie z wymogami prawa pracy: 50 lat dla listy płac, 3 lata dla zwolnień lekarskich, 5 lat po ustaniu stosunku pracy na akta zatrudnienia, 6 miesięcy na dokumenty osób ubiegających się o pracę, z którymi nie została zawarta umowa o pracę. Czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, reguluje umowa ze służbą medycyny pracy zgodnie z Zarządzeniem nr 3 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie warunków wykonywania czynności służb medycyny pracy.


  3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO KRAJÓW TRZECICH

  Prosimy pamiętać, że kraje członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Konfederacja Szwajcarska NIE są krajami trzecimi. Takimi są wszystkie inne kraje spoza tego kręgu.


  Jeżeli zachodzi konieczność przekazania danych osobowych odbiorcom w nich, stosowane są gwarancje zgodnie z art. 44 i nast. Rozporządzenia (UE) 2016/679. W przypadku, gdy Komisja Europejska nie zadecydowała o odpowiednim stopniu ochrony dla danego kraju, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do wykonania środków przedumownych podjętych na Twoja prośbę. We wszystkich przypadkach przy przekazywaniu danych osobowych stosowane są zasady Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celu ochrony Twoich praw i wolności.


  4. TWOJE PRAWA NA MOCY ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje następujące prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych:


 • prawo dostępu do woich danych osobowych przetwarzanych przez administratora;

 • prawo do poprawienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych;

 • prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem lub w przypadku utraty podstawy prawnej (upłynął okres przechowywania, cofnięta zgoda, zrealizowany pierwotny cel, dla którego zostały zebrane itp.);< / li>
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku sporu między administratorem a osobą fizyczną, co do legalności lub prawidłowości przetwarzania danych osobowych, do czasu jego rozstrzygnięcia i/lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

 • prawo do przenoszenia danych, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy. W tym celu dane są przesyłane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

 • prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, interesu publicznego lub władzy publicznej;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Nie musisz podawać przyczyn, w każdym przypadku uwzględnimy Twój sprzeciw wniesiony na tej podstawie;

 • prawo osoby, której dane dotyczą, do tego, by nie podlegać w pełni zautomatyzowanej decyzji polegającej na profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne w istotnym zakresie.

 • Wykonywane przez nas zautomatyzowane przetwarzanie nie polega na podejmowaniu w pełni zautomatyzowanych decyzji, które pociągają za sobą istotne dla Ciebie konsekwencje prawne lub inne.


  Możesz skorzystać z praw wynikających z Rozporządzenia (UE) 2016/679 składając pisemny lub elektroniczny wniosek do administratora danych osobowych. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL, adres oraz inne dane umożliwiająceTwoją identyfikację jako osoby, której dane dotyczą oraz opisać, czego dotyczy żądanie i podać preferowaną formę komunikacji oraz działania w związku z żądaniem. Konieczne jest podpisanie wniosku, podanie daty złożenia oraz adresu do korespondencji z Tobą. Wymogi te wynikają z art. 37b i 37c ustawy o ochronie danych osobowych. Aby wysłać swoją aplikację, możesz skorzystać z danych kontaktowych administratora.


  Warto wiedzieć, że nawet po usunięciu konta lub zażądaniu usunięcia swoich danych, kopie niektórych informacji z konta mogą pozostać widoczne w pewnych okolicznościach, na przykład jeśli udostępniłeś informacje w mediach społecznościowych lub innych usługach, lub gdy zachowanie takich kopii jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub ochrony prawnej. Ze względu na charakter technologii buforowania informacji, Twój profil może nie stać się natychmiast niedostępny dla innych.


  5. PRAWO SKARGI DO KOMISJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z Rozporządzenia (UE) 2016/679 zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do Komisji Ochrony Danych Osobowych, Sofia 1592, Prof. Tsvetan Lazarov nr 2, faks 029153525, [email protected]


  6. ZNACZENIE PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania umów z Tobą, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. Brak ich podania uniemożliwia podjęcie działań w przypadku żądań, które są anonimowe.


  Za Twoją zgodą przetwarzamy dane osobowe, gdy dobrowolnie zdecydujesz się zapisać do naszych ofert, promocji, aktualności, badań rynku. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, nie będziemy wiedzieć, jakie oferty Cię interesują i świadczyć usługi specjalnie skierowane do Ciebie.


  7. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Dane osobowe są przetwarzane zarówno w sposób automatyczny, jak i manualny oraz są chronione odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, uwzględniającymi osiągnięcia postępu technicznego, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania . Firma wdraża odpowiednie środki administracyjne, techniczne, personel i fizyczne w celu ochrony posiadanych danych osobowych przed utratą, kradzieżą i nieupoważnionym użyciem, ujawnieniem lub zmianą.


  8. Z JAKICH ŹRÓDEŁ POZYSKAMY TWOJE DANE OSOBOWE

  Przetwarzane dane osobowe otrzymujemy od Ciebie jako osoby, której dane dotyczą. W razie potrzeby możemy dodatkowo mieć dostęp do publicznie dostępnych rejestrów, takich jak rejestr nieruchomości lub rejestr handlowy, ale nie podejmiemy takich działań, jeśli nie mamy z Tobą stosunku przedumownego lub umownego.


  9. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

  Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje ewentualnych odniesień w naszej witrynie do innych witryn. Zachęcamy do zapoznania się z polityką/przejrzystością/oświadczeniami o ochronie prywatności innych odwiedzanych stron internetowych.


  10. AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Firma ma prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie na stronie internetowej firmy.
  Zapisałeś tę nieruchomość lub wybór na swojej liście „Ulubione nieruchomości”.
  Usunąłeś tę nieruchomość lub wybór z listy "Ulubione nieruchomości "