Warunki korzystania

Ogólne warunki korzystania z serwisu www.suprimmo.bg


Identyfikacja SUPRIMMO SA


Sztuka. 1. (1) „SUPRIMMO” SA jest spółką handlową wpisaną do Rejestru Handlowego w Agencji Rejestracji Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą i adresem zarządu: Sofia, rejon Łozenec, ul. "Yakubitsa" ¹ 19, p. 5, , z EIK: 204775702, tel.: 0700 70 335; adres e-mail: [email protected].
Art. 1.(2) „SUPRIMMO” SA jest zarejestrowanym administratorem danych osobowych w „Komisji Ochrony Danych Osobowych”, zgodnie z wydanym Certyfikatem nr 431879/13.10.2017 r.
Art. 1. (3) W niniejszych warunkach ogólnych „SUPRIMMO” SA będzie dla zwięzłości określana jako „SUPRIMMO”, „Agencja” i „Spółka”.

Zasady korzystania z serwisu www.suprimmo.bg


Art. 2. (1) Zasady korzystania z serwisu internetowego www.suprimmo.bg obejmują ogólne warunki i polityki - zachowania poufności, świadczenia usług, niezamawianych wiadomości handlowych, składania zamówień i cen oferowanych usług, działań przeciwko praniu brudnych pieniędzy, plików cookies, praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, wszystko razem regulujące relacje między SUPRIMMO z jednej strony a Użytkownikami odwiedzającymi domenę serwisu www.suprimmo.bg, z drugiej strony
Art. 2. (2) Przed skorzystaniem z usług informacyjnych i handlowych oferowanych przez SUPRIMMO należy zapoznać się z zasadami korzystania z serwisu www.suprimmo.bg. Każdy Użytkownik, który zaakceptował ogólne warunki serwisu, jest zobowiązany do ich przestrzegania i korzystania ze wszystkich uprawnień w nich przewidzianych.

Polityka prywatności


Art. 3. (1) „SUPRIMMO” SA jest zarejestrowanym administratorem danych osobowych w Komisji Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z wydanym Certyfikatem nr 431879/13.10.2017 r. Oznacza to, że posiada niezbędne upoważnienie do pracy z podanymi przez Ciebie danymi osobowymi oraz informację, które są powiązane z konkretną osobą i mogą ją zidentyfikować i które zbieramy od Ciebie i o Tobie za pośrednictwem usług spółki i w ramach jej działalności. Takie informacje („Dane osobowe”) są przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.
Art. 5. (1) SUPRIMMO gromadzi: informacje rejestracyjne; informacje niezbędne do zawarcia umowy; informacje, której zezwoliłeś mediom społecznościowym, udostępniać Spółce; informacje o aktywności podczas uzyskiwania dostępu do lub interakcji z usługą Spółki.
a) Informacje rejestracyjne to informacje, które podajesz, aby zarejestrować się w usłudze Spółce, utworzyć swój profil, zapisać się do newslettera lub złożyć zapytanie. Informacje rejestracyjne mogą obejmować – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stały adres, kraj.
b) Informacje niezbędne do zawarcia umowy to te, które składają się z Twoich danych identyfikacyjnych i służą do uwierzytelnienia Twojej tożsamości przy nawiązywaniu stosunków umownych, które mogą obejmować - trzy imiona i nazwiska, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, adres do korespondencji i adres zamieszkania , a także niektóre kategorie danych specjalnych, takich jak stan cywilny.
c) Informacje z mediów społecznościowych. Jeśli uzyskujesz dostęp do usługi Spółki za pośrednictwem usługi medii społecznościowej lub łączysz usługę Spółki z usługą medii społecznościowej, informacje gromadzone przez Spółkę mogą również obejmować identyfikację użytkownika lub nazwę użytkownika powiązaną z tą usługą medii społecznościowej, wszelkie informacje lub treści, na które wyraziłeś zgodę udostępniane nam przez serwis społecznościowy, w tym Twoje zdjęcie profilowe, adres e-mail i wszelkie inne dane, które udostępniłeś publicznie w związku z tą usługą.
d) Informacje o aktywności. Gdy uzyskujesz dostęp do lub wchodzisz w interakcję z usługami Spółki , możemy zbierać informacje o tych wizytach. „Pliki cookies” i inne podobne technologie mogą być również wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania informacji o Twoim korzystaniu z usług Spółki, takich jak odwiedzone strony, przeglądane treści, wprowadzone zapytania i wyświetlone reklamy, które informacje mogą obejmować – adres IP; typ przeglądarki, dane urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.
Art. 5. (2) SUPRIMMO w jakikolwiek sposób: informacje finansowe; informacje dotyczące wrażliwych danych osobowych związanych z pochodzeniem; przekonania polityczne, religijne i inne; Stan zdrowia; Kronika kryminalna; udział w związkach zawodowych i organizacjach politycznych.
Art. 5. (3) Usługi Spółki mogą być również powiązane ze stronami internetowymi zarządzanymi przez niepowiązane firmy i mogą zawierać reklamy lub treści ofert, funkcjonalności lub aplikacje opracowane i utrzymywane przez niepowiązane firmy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony danych osobistych, takich niepowiązanych firm.
Art. 6. (1) Dane zbierane przez Agencję od i dla Użytkowników są wykorzystywane do świadczenia usług poprzez ocenę, analizę i ulepszanie tych usług, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i zainteresowaniami; zwiększamy poziom Twojej satysfakcji przy korzystaniu z usług Spółki poprzez dostarczanie Ci odpowiednich i interesujących dla Ciebie treści; oferowania wysokiej jakości obsługi klienta, komunikowania się z Tobą i odpowiadania na zapytania; za Twoją uprzednią zgodą, aby przesyłać Ci (poprzez e-mail, SMS, telefon, czat i media społecznościowe) oferty, promocje i inne komunikaty marketingowe związane z usługami Spółki, , usługi/produkty osób powiązanych i/lub organizacji partnerskich prowadzących działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym spółek z grupy SUPRIMMO oraz usługi i funkcje markowych lub co-brandowych prowadzonych wspólnie z organizacją partnerską lub Osobą powiązaną; za Twoją uprzednią zgodą przesyłamy Ci komunikaty marketingowe dostosowane do Twoich indywidualnych zainteresowań i wyszukiwań, za pomocą wiadomości elektronicznych.
Art. 6. (2) SUPRIMMO może wykorzystywać informacje zanonimizowane lub informacje, które nie pozwalają już na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkowników jako konkretnej osoby fizycznej, w dowolnym celu lub w celu udostępniania osobom trzecim.
Art. 7. (1) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dostarczania świadczonych przez Spółkę usług; w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim zobowiązuje to SUPRIMMO do przechowywania takich danych; na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej kontrahentów w celu realizacji działalności gospodarczej, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach tego, co jest bezwzględnie niezbędne do realizacji takiej działalności gospodarczej.
Art. 7. (2) Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości na podany poniżej adres e-mail.
Art. 8. Dane osobowe są przetwarzane zarówno w sposób automatyczny, jak i manualny oraz są chronione odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, uwzględniającymi osiągnięcia postępu technicznego, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania. Spółka wdraża odpowiednie środki administracyjne, techniczne, personalne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych, którymi dysponuje, przed utratą, kradzieżą i nieupoważnionym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją.
Art. 9. Agencja może udostępniać dane osobowe Użytkownika na potrzeby niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych następującym kategoriom odbiorców zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską zgodnie i z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
a) Osobom trzecim, zewnętrznym dostawcom usług, którym powierzono czynności przetwarzania i którzy zostali należycie wyznaczeni jako przetwarzający dane osobowe, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, dostawcom usług pomocniczych lub wspierających usługi Spółki oraz w tym kontekście osobom świadczącym usługi informatyczne, ekspertom, konsultantom, prawnikom;
b) Osobom powiązanym w jakości administratora lub przetwarzających dane osobowe;
c) Władzom w celu przestrzegania obowiązujących przepisów;
Art. 10. Dane osobowe nie będą przekazywane za granicę, bez świadomej zgody Użytkownika.
Art. 11. (1) Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do:
- otrzymania potwierdzenia, czy jego dane osobowe istnieją lub nie, bycia poinformowanym o treści i źródle, a także do weryfikacji prawidłowość i zażądania sprostowania, aktualizacji lub uzupełnienia;
- zażądania usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
- wniesienia w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn prawnych.
Art. 11. (2) Użytkownik może wysłać swoje żądanie na adres podany poniżej. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu oraz wyraźnie wskazać, jakie informacje chce otrzymać, zmienić, zaktualizować, ukryć lub usunąć.
Art. 11. (3) Użytkownik może cofnąć zgodę w odniesieniu do:
- Otrzymywania wysyłanych przez nas wiadomości elektronicznych. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili w celach reklamowych i marketingowych w przyszłości, możesz zrezygnować z otrzymywania takich e-maili, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w naszych wiadomościach. Możesz również wysłać zapytanie na adres [email protected].
- Udostępnianie przez Agencję danych osobowych naszym podmiotom stowarzyszonym w celach marketingowych: Jeśli Użytkownik woli, aby Agencja nie udostępniała w przyszłości jego danych osobowych naszym podmiotom stowarzyszonym w celach marketingu bezpośredniego, może zrezygnować z takiego udostępniania, wysyłając prośbę na adres adres wskazany w Polityce Prywatności.
Art. 12. SUPRIMMO będzie przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Pod koniec okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte, zanonimizowane lub zagregowane.
Art. 13. SUPRIMMO ma prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności z dowolnego powodu (w tym, ale nie wyłącznie, zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz wyjaśnień, instrukcji, decyzji, opinii i zarządzeń związanych z takimi obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności zostaną ogłoszone z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej spółki.

Pliki cookies


Art. 14. Cookies ( ciatseczka ) to tekstowy ciąg znaków, który jest przesyłany ze strony do przeglądarki komputera danego Użytkownika, przechowywany jako plik na komputerze i służy do identyfikacji i zapamiętania adresu IP, z którego jest odwiedzana strona.
Art. 15. Pliki cookies ( ciatseczka ) pozwalają serwisowi rozpoznać jego Użytkowników i w miarę możliwości wyświetlić strony dopasowane do konkretnego Użytkownika. Dzięki plikom cookies serwis może rozpoznawać Użytkowników i odróżniać ich od siebie.
Art. 16. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu woli nie otrzymywać plików cookies, może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała go przed zaakceptowaniem plików cookies lub całkowicie uniemożliwiła przeglądarce ich otrzymywanie.
Przeczytaj więcej o plikach cookies: Polityka plików cookies

Świadczone usługi


Art. 17. Agencja świadczy usługi pośrednictwa w kupnie i sprzedaży, wynajmie i dzierżawie nieruchomości przez Użytkowników.
Art. 18. Strona internetowa www.suprimmo.bg oferuje katalog ofert sprzedaży lub wynajmu nieruchomości wraz z odpowiednio podanymi cenami. Oferty przygotowywane są na podstawie danych przekazywanych przez sprzedających, wynajmujących, deweloperów, inwestorów, agencje i inne osoby znajdujące się w partnerstwie i współpracy z SUPRIMMO.
Art. 19. Wszelkie relacje związane ze świadczonymi usługami, Spółka obowiązkowo reguluje podpisaniem odrębnej pisemnej umowy, stosownie do rodzaju świadczonej usługi oraz indywidualnych ustaleń z każdym osobnym współwykonawcą. Podpisując taką umowę każdy użytkownik zobowiązuje się wobec SUPRIMMO, do realizacji transakcji kupna – sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Składanie zamówień i zawieranie umów


Art. 20. W celu korzystania z usług pośrednictwa oferowanych przez SUPRIMMO oraz zapoznania się z dostępną bazą nieruchomości, Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.suprimmo.bg.
Art. 21. Pomiędzy Użytkownikiem jako zleceniodawca, a Agencją jako zleceniobiorca musi zostać zawarta odrębna umowa na zlecenie i wykonanie każdej usługi świadczonej przez SUPRIMMO. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania, a uzgodnione w niej warunki wiążą strony, które je podpisały, przez okres jej obowiązywania.
Art. 22. Wszelkie umowy, porozumienia oraz aneksy do umów i porozumień, a także wszelkie protokoły, pokwitowania i oświadczenia sporządzane są zgodnie z wymogami normatywnymi przepisów prawa, zgodnie z wolą stron, zawierają wymagania zwyczajowo nakładane w praktyce i są zgodne z wewnętrzną organizacją, działalnością i aktami Agencji, przy zachowaniu pełnej poufności przekazywanych danych oraz zgodnie z polityką ochrony danych osobowych, prowadzoną przez SUPRIMMO.

Ceny oferowanych nieruchomości


Art. 23. (1) Ceny nieruchomości oferowanych na tej stronie są cenami podanymi przez sprzedających, wynajmujących, deweloperów, inwestorów, agencje i inne osoby znajdujące się w stosunku umownym z Agencją.
Art. 23. (2) Ceny oferowanych nieruchomości podane są w euro. Co do zasady ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT), jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie. W przypadku, gdy cena nie zawiera podatku VAT, powinno to być wyraźnie zaznaczone w ofercie.
Art. 23. (3) Agencja ma prawo do zmiany cen w ogłoszonych na stronie ofertach nieruchomości i zmiany te nie będą miały wpływu na już zawarte umowy, chyba że w konkretnej umowie zastrzeżono, że w przypadku zmiany ceny, zmieni się również proporcjonalnie kwota do prowizji, płatnej przez Użytkownika na rzecz SUPRIMMO.

Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy


Art. 24. Spółka posiada zatwierdzony wewnetrzny Regulamin kontroli, jako osoba zobowiązana na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 29 z Ustawy o przeciwdzałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Art. 25. (1) Nawiązując stosunki umowne poprzez powierzenie Agencji wykonywania świadczonych przez nią usług, jest ona zobowiązana, w rozumieniu Ustawy o przeciwdzałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do identyfikacji każdego Użytkownika będącego stroną transakcji. Użytkownik powinien wypełnić i podpisać oświadczenie zgodnie z art. 4 ust. 7 i na podstawie art. 6 ust. 5 pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, według wzoru zatwierdzonego poprzez zatwierdzenie Regulaminu Wewnętrznego na podstawie ustępu poprzedzającego niniejszy artykuł. Wypełnienie przez Użytkownika deklaracji pochodzenia środków jest obowiązkowe przy nawiązywaniu relacji handlowych lub zawodowych, w tym przy otwieraniu konta, a także przy wykonywaniu operacji lub zawieraniu transakcji o wartości przekraczającej 30 000 BGN lub równowartości tej kwoty w obecj walucie, a także przy wykonywaniu operacji lub zawieraniu transakcji gotówkowej o wartości przekraczającej 10 000 BGN lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.
Art. 25. (2) Oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych należy wypełnić również w przypadku przeprowadzenia więcej niż jednej operacji lub transakcji, których pojedyncza kwota nie przekracza 30 000 BGN lub równowartości w walucie obcej, odpowiednio 10 000 BGN lub równowartości w walucie obcej, ale istnieją dowody na to, że operacje lub transakcje są ze sobą powiązane.

Niezamówione wiadomości elektroniczne


Art. 26. Przekazami handlowymi w rozumieniu ustawy o handlu elektronicznym są wiadomości reklamowe lub inne prezentujące usługi osoby prowadzącej działalność handlową, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Jako spółka prowadząca działalność handlową, SUPRIMMO ma prawo do wysyłania Użytkownikom serwisu internetowego www.suprimmo.bg niezamówionych wiadomości handlowych, takich jak oferty i reklamy, newslettery i zapytania. Akceptując ogólne warunki zamieszczone na tej stronie, Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Agencji niezamówionych wiadomości handlowych.
Art. 27. Każdy Użytkownik może drogą elektroniczną przesłać do SUPRIMMO pisemną rezygnację z otrzymywania niezamówionych komunikatów handlowych i zostanie usunięty z listy odbiorców takich komunikatów. Musi również powiadomić Agencję, jeśli nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.

Własność intelektualna


Art. 28. (1) Przedmiotem ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, są wszelkie prawa własności intelektualnej na dostępne bazz danych znajdujących się na stronie internetowej Agencji i nie mogą być wykorzystywane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy strona zawiera własność intelektualną innej osoby, która przekazała SUPRIMMO prawo użytkowania, osoba ta musi zostać wskazana jako posiadacz określonego prawa własności intelektualnej.
Art. 28. (2) Prawo dostępu Użytkowników do strony internetowej Agencji, nie obejmuje prawa do wykorzystywania, kopiowania lub powielania informacji stanowiących przedmiot własności intelektualnej, chyba że dotyczy to nieistotnych ilościowo informacji przeznaczonych do użytku osobistego bez celów komercyjnych, która w żaden sposób nie narusza uzasadnionych interesów autorów lub innych posiadaczy praw własności intelektualnej.
Art. 28. (3) W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej, Spółka ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości, za wszystkie bezpośrednio i pośrednio wyrządzone szkody.
Art. 28. (4) Korzystając z dostępu przyznanego im przez SUPRIMMO, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków, ustawodawstwa bułgarskiego, etyki internetowej, zasad moralności i dobrych obyczajów; nie szkodzić dobremu imieniu innych i nie nawoływać do gwałtownej zmiany konstytucyjnie ustanowionego ustroju do dopuszczania się przestępstw, do stosowania przemocy wobec osoby lub wzniecać wrogość rasową, narodową, etniczną lub wyznaniową, nie głosić faszystowskich lub innych ideologii antydemokratycznych, nie naruszać cudzej własności lub praw niemajątkowych, w tym praw własności intelektualnej; do natychmiastowego powiadamiania Agencji o każdym przypadku popełnienia lub wykrycia naruszenia; nie udaremniać procedury identyfikacji innego Użytkownika; nie uzyskiwać dostępu poza tym udostępnionym, nie uszkadzać ani nie utrudniać dostępności, niezawodności lub jakości udostępnianego dostępu, a także nie korzystać z niego w sposób powodujący odmowę korzystania z niego; nie wydobywać środkami technicznymi lub w sposób techniczny zasobów informacyjnych lub części zasobów informacyjnych należących do baz danych znajdujących się na stronie internetowej Agencji i ten sposób nie tworzyć własnej bazy danych w formie elektronicznej lub innej; nie podszywać się pod inną osobę, ani w inny sposób wprowadzać osób trzecich w błąd co do swojej tożsamości lub przynależności do określonej grupy osób; nie popełniać złośliwych czynów w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków.
Art. 28. (5) Poza przypadkami wyraźnie uzgodnionymi, Użytkownicy nie mają prawa do powielania, zmiany, usuwania, publikowania, rozpowszechniania i rozgłaszania w jakikolwiek inny sposób, zasobów informacyjnych opublikowanych na stronie internetowej SUPRIMMO.
Art. 29. SUPRIMMO ma prawo do dezaktywacji lub usunięcia profilu użytkownika Użytkownika, w przypadku naruszenia przez niego prawa własności intelektualnej do elementów zawartych na jego stronie internetowej – przedmiotów własności intelektualnej.

Odpowiedzialność


Art. 30. (1) Agencja utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz gwarantuje ochronę danych osobowych swoich Użytkowników, przetwarzając te danych zgodnie z Rozporządzeniem nr 2016/679 (UE).
Art. 30. (2) W razie potrzeby środki ochrony danych osobowych są weryfikowane i aktualizowane przez SUPRIMMO.
Art. 31. (1) Firma nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne, których przyczyny nie leżą w zakresie odpowiedzialności firmy lub zostały spowodowane okolicznościami siły wyższej. SUPRIMMO nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do serwisu i może świadczyć pomoc techniczną w dowolnie wybranym okresie czasu.
Art. 31. (2) SUPRIMMO nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wykrycia na serwerze witryny, zawartości wirusów lub innych szkodliwych elementów.
Art. 32. (1) Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn udostępnianych dla wygody i informacji Użytkowników i korzystanie z nich powinno odbywać się na osobistą odpowiedzialność konkretnego Użytkownika. Treść tych stron nie jest powiązana z SUPRIMMO i spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, niezależnie od tego, czy jest to partnerstwo z ich właścicielami.
Art. 32. (2) Spółka nie jest zobowiązana do odszkodowania za szkody wyrządzone Użytkownikom serwisu spowodowane błędem lub wadą w korzystaniu z serwisu, wirusem komputerowym lub kradzieżą w wyniku korzystania z serwisu lub z linku do innej strony, za pośrednictwem witryny.
Art. 32. (3) W przypadku systemowo spowodowanych naruszeń warunków ogólnych korzystania z serwisu przez Użytkownika, który je zaakceptował, Agencja ma prawo zablokować dostęp do swojego serwisu z urządzenia mobilnego, adresu e-mail i adresu IP sprawcy.
Art. 32. (4) SUPRIMMO nie ponosi odpowiedzialności, za obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.
Art. 32. (5) Użytkownicy strony internetowej www.suprimmo.bg zobowiązują się swoim zachowaniem, podczas korzystania ze strony Agencji, chronić jej pracowników i dyrektorów przed ingerencjami i szkodami oraz nie dopuszczać do ich powstania.

Warunki dodatkowe


Art. 33. Spółka ma prawo do zmiany w dowolnym czasie i według własnego uznania jednostronnie, ogólnych warunków korzystania ze swojej strony internetowej w przypadku zmian legislacyjnych; wprowadzenie nowych zasad, których potrzeba pojawiła się w praktyce Agencji; konieczności podnoszenia jakości usług świadczonych przez Agencję. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie serwisu i wejdą w życie z dniem ich opublikowania tam. Od tego momentu uważa się również, że wszyscy Użytkownicy są świadomi zmian dokonanych w ten sposób. Obowiązkiem Użytkowników jest okresowe sprawdzanie ogólnych warunków pod kątem aktualizacji.
Art. 34. Wszelkie nieuregulowane w ogólnych warunkach kwestie, są rozstrzygane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Bułgarii. Właściwym w przypadku sporu jest Sąd Bułgarski. W przypadku, gdy niektóre postanowienia niniejszych warunków ogólnych dotyczące umów lub ich załączników, regulujące stosunki między Użytkownikami a Agencją, są lub zostaną uznane za nieważne lub nieprawdziwe, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy lub umowy jako całość. Nieważne klauzule są zastępowane przez obie strony innymi ważnymi klauzulami, odpowiadającymi znaczeniu i celowi postanowień umownych. W przypadku braku porozumienia co do ich treści, na zasadzie analogii stosuje się przepisy prawa regulujące podobne stosunki.
Zapisałeś tę nieruchomość lub wybór na swojej liście „Ulubione nieruchomości”.
Usunąłeś tę nieruchomość lub wybór z listy "Ulubione nieruchomości "